pozvanka trienale

Výstava Nie som tvoj objekt! predstavuje umelecko-kurátorskú intervenciu piatich členiek kolektívu Feministických (umeleckých) inštitúcií do zbierok Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.

Umelkyne Darina Alster a Kateřina Olivová a kurátorky Karina Kottová, Lenka Kukurová a Zuzana Štefková pripravili päť tematických sekcií, v ktorých pracujú so zbierkovými predmetmi šiestich storočí. Výber je doplnený tvorbou súčasných umelkýň a umelcov. Spoločným menovateľom je snaha o alternatívne spôsoby nazerania na diela a súčasne emancipácia vybraných umeleckých diel z klasických príbehov dejín umenia a z ich štýlových a dobových súvislostí.

Jednotlivé sekcie nanovo rámcujú historický a súčasný pohľad na materstvo, spochybňujú objektifikujúce spôsoby zobrazenia a manipuláciu so ženským telom a prírodou, aj všeobecnejšie s ľudskými a ne-ľudskými entitami, a ukazujú paralelné uhly pohľadu, nedominantné perspektívy a vylúčené alebo vytesnené skutočnosti.

Kolektív Feministických (umeleckých) inštitúcií usiluje o napĺňanie spoločne formulovaného kódexu, ktorý definuje súčasnú inštitúciu založenú na feministických princípoch. Feministická inštitúcia je spoločensky angažovaná a sebakritická, zdôrazňuje nehierarchické princípy, etiku a zodpovednosť v rámci vlastnej vnútornej štruktúry, aj v rámci svojho fungovania navonok. Súčasťou kódexu sú tiež rodové kvóty a snaha o vytváranie rovnakých príležitostí pre ženy, ale aj pre iné znevýhodnené skupiny, čo sa týka pracovných pozícií, verejnej prezentácie a programu, a tiež v rámci diváckej základne. Feministické (umelecké) inštitúcie sa hlásia ku klimatickej zodpovednosti a iniciovali vznik platformy Umění pro klima. http://feministinstitution.org/

  • Miesto: Liptovská galéria P. M. Bohúňa
  • Trvanie výstavy: 18. 5. - 31. 8. 2021
  • Otvorenie výstavy: 17.5.2021 o 16:30 hod.
  • Kurátorky výstavy: Darina Alster, Karina Kottová, Lenka Kukurová, Kateřina Olivová, Zuzana Štefková
  • Vizuálna identita výstavy: Marie Lukáčová